Get Adobe Flash player
Archived Content
Archived Contents
Visitor Counter
Content View Hits : 29713

አዲአርቃይ ወረዳን ያውቋታል?

አዲአርቃይ ወረዳ በአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት በሰሜን ጎንደር ዞን አስተዳደር አራት የከተማ አስተዳደሮችና 24 የገጠር ወረዳዎች መካከል አንዷ ስትሆን ከክልሉ ዋና ከተማ ባህር ዳር 360 ኪ.ሜ ከዞኑ ዋና ከተማ ከጎንደር 180 ኪ.ሜ እርቀት ላይ የምትገኝ ስትሆን የወረዳዋ ከተማ አዲአርቃይ የተመሰረተችውም በ1928ዓ.ም ጣልያን ወደ አስመራ የሚወስደውን የሊማሊሞ መንገድ ሲሰሩ በነበረበት ጊዜ ነው ፡፡ ይሁን እንጂ የወረዳችን እድሜ ጠገብ አባቶች እንደሚናገሩት እንደሆነ፣የከተማዋ የቀድሞ ስሟ ጎልጎል ጋባ/goalgoalgaba/ ይባል እንደነበርም ይናገራሉ፡፡ ያም ሆነ ይህ የአሁኗ አዲአርቃይ ሰሟ ሲተረጎም አዲ ማለት አገር አርቃይ ማለት ደግሞ ሽመል መሆኑን ይገለፃል፡፡አዲአርቃይ ወረዳ በሰሜን የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት በደቡብ የጃናሞራ ወረዳ የሚያዋስኗት ሲሆኑ በምስራቅ ደግሞ ፀለምት እንዲሁም በምዕራብ የደባርቅ ወረዳዎች ያዋስኗታል:: የወረዳዋ ቆዳ ስፋት 150273 ሄክታር ወይም 1502. 73 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ሲሆን የመልካ¯ምድሯ አቀማመጥ 30% ተራራማ 29.5% ሸለቋማ 17.3 % ሜዳማ 23.5% ኮረብታማ 2% የሚሆነው ደግሞ በውሀ የተሸፈነው፡፡የአየር ንብረቷም 65% ቆላማ 25% ወይና ደጋ 10% ደጋ ሲሆን የአፈር ዓይነት 70% ቡናማ 10% ጥቁር 13% ቀይ 4% አሸዋማ 3% ግራጫማ የሆነ የአፈር ዓይነት አላት፡፡

የወረዳዋ ከፍታ ከባህር ወለል በላይ ከ943 እስከ 3200 ሜትር አመካኝ ከፍታ በላይ የምትገኝ ናት፡፡አዲአርቃይ ወረዳ በአሁኑ ሰዓት 2 የከተማ ቀበሌዎችና 15 የገጠር ቀበሌዎች አሏት፡፡ ወንድ 57537 ሴት55044 ድምር 112581፡፡ እንዲሁም አዲአርቃይ ወረዳ ከፍተኛ የቱሪስት መዳረሻ መሆኗም ይታወቃል ፡፡

 
Search
What is your Opinion About This Site?
 
Who is Online
We have 1 guest online